1. Organizátor soutěže:
  Pivovar Ferdinand a.s.
  Táborská 306, 256 01  Benešov
 2. Termín konání soutěže:
  Soutěž probíhá nepřetržitě a každý měsíc vyhrává 5 hráčů s jenvyšším počtem bodů.
 3. Účast v soutěži:
  Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba. Podmínkou účasti v soutěži je po hře vyplnění registračního formuláře platnými údaji.
  Počet pokusů není omezen, hráč se může zaregistrovat vícekrát a na konci soutěže se bude počítat jeho nejlepší dosažený výsledek.
  Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 4. Výherce, výhry v soutěži, předání výher, vyhodnocení soutěže:
  1. Výhercem se stane 5 hráčů, kteří ve hře během měsíce dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Každému z hráčů se počítá pouze jeho nejlepší výsledek. Každý hráč a jeho IP adresa, případně i prohlížeč má na výhru nárok pouze jednou za období tří měsíců.
  2. Výhrou jjsou dárkové předměty pivovaru ferdinand.
  3. Výhra v soutěži bude každému výherci oznámena e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
  4. Výhra bude pro výherci zaslána na základě potvrzení oznamujícího emailu
  5. Soutěž bude vyhodnocena pravidelně začátkem následujícího měsíce.
  6. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za veškerá rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 7. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích se nepřipouští.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 10. Soutěžící vyplněním registračního formuláře souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže  (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.